Sinh học lớp 6 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Sinh học lớp 6 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

1. Đặc điểm bên ngoai của lá.

                      

a. Phiến lá.

Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá. Giúp lá hứng được nhiều ánh sáng.

b. Gân lá.

 

        

 

- Có 3 kiểu gân lá:

+ Gân hình mạng: Lá gai, lá dâu...

+ Gân hình song song: Lá lúa, lá ngô...

+ Gân hình cung: Lá lục bình...

c. Lá đơn lá đơn và lá kép.

- Lá đơn: Có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.

- Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang lá chét. Chồi nách chỉ có một cuống chính. Lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.

        

2. Các cách xếp lá trên thân và cành.

 

Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:

+ Mọc cách.

+ Mọc đối.

+Mọc vòng.

Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá thu nhận được nhiều ánh sáng.