UNIT 12: WATER SPORTS (CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC)

UNIT 12: WATER SPORTS (CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch).

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch).

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS