UNIT 7: ECONOMIC REFORMS (CẢI CÁCH KINH TẾ)

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS (CẢI CÁCH KINH TẾ)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS