UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM (HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG)

UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM (HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giỏi và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giỏi và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS