UNIT 10: ENDANGERED SPECIES (CÁC LOÀI CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG)

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES (CÁC LOÀI CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF D

TEST YOURSELF D