UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á)

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF F

TEST YOURSELF F