UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ)

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS