UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE (CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI)

UNIT 8: LIFE IN THE FUTURE (CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS

TEST YOURSELF C

TEST YOURSELF C