UNIT 1: HOME LIFE (ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH)

UNIT 1: HOME LIFE (ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GLOSSARY (Bảng từ vựng)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

GRAMMAR (Ngữ pháp)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

LANGUAGE FOCUS

LANGUAGE FOCUS