Câu 78: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do

Câu 78: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Coi trọng việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Đề cao việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

C. Coi trọng việc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

D. Đề cao sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

D đúng