Câu 27: Đầu tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ diễn ra ở đầu?

Câu 27: Đầu tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ diễn ra ở đầu?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Ở Luân Đôn (Anh)                                         B. Ở Ianta (Lien Xô)

C. Ở Manta (Địa Trung Hải)                               D. Oasinh tơn (Mĩ)

C