Câu 42: Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Câu 42: Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Từ ngày 4 đến 11-2-1945.

B. Từ ngày 2 đến 12-2-1945.

C. Từ ngày 2 đến 12-4-1945.

D. Từ ngày 4 đến 12-4-1945.

A đúng