Câu 6. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?

Câu 6. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. NewYork                                      B. Oasinhton                         C.California                          D.Boston  

A