Câu 8. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực vào ngày

Câu 8. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực vào ngày

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. 25/10/1945                B. 26/6/1945             C. 24/9/1945     D. 24/10/1945   

D