Câu 35: Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu Mĩ, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việc

Câu 35: Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu Mĩ, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việc

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. lôi kéo được nhiều nước đồng minh đi theo và ủng hộ Mĩ

B. ngăn chặn đẩy lùi được CNXH trên phạm toàn thế giới

C. làm chậm quá trình giành độc lập của nhiều nước trên thế giới

D. làm cho nhiều nước bị chia cắt trong thời gian dài

B