Câu 20. Sự kiên nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố

Câu 20. Sự kiên nào đặt các quốc gia dân tộc đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Liên xô sụp đổ                                                    

B. sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta

C. tổ chức vacsava chấm dứt hoạt động               

D. nước Mĩ bị tấn công bất ngờ vào 11-9-1-2001

D