Câu 5. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?

Câu 5. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. WHO                                             B. UNICEF              C. UNESCO               D. WTO

D