Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh lạnh kết thúc?

Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh lạnh kết thúc?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Hiệp định về những cơ sở của những quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972)

B. Goocbachop và Bus (cha) gặp nhau tại Manta (1989)

C. Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (1972)

D. Định ước Henxenki (1975)

B