Câu 29: Tháng 1-1949, gắn liền với sự kiện lịch sử nào ở châu Âu?

Câu 29: Tháng 1-1949, gắn liền với sự kiện lịch sử nào ở châu Âu?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Thành lập tổ chức NATO                       B. Thành lập tổ chức Vacsava

C. Thành lập tổ chức SEV                         D. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan

C