Câu 46: Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây?

Câu 46: Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Liên hợp quốc (UN).

B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

C. Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

A đúng