Câu 1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị Ianta:

Câu 1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị Ianta:

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Tại Liên Xô vào ngày 4 đến 11/2/1945                      

B. Tại Mĩ vào ngày 14 đến 22/2/1945

C. Tại Pháp vào ngày 24 đến 28/2/1945                          

D. Tại Anh vào ngày 16 đến 24/2/1945 

A