Câu 28: Tháng 12-1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ gặp nhau tại Manta để làm gì?

Câu 28: Tháng 12-1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sàn Liên Xô Goocbachop và Tổng thỗng Mĩ Busơ gặp nhau tại Manta để làm gì?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Tuyên bố chấm dứt việc chạy đua vũ trang                    

B. Tuyên bố hạn chế sản xuất vũ khí hạt nhân

C. Tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lanh”

D. Tuyên bố hai nước hợp tác để giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh cho nhân loại

C