Câu 52: Hiện nay, tổ chức Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?

Câu 52: Hiện nay, tổ chức Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. 190.

B. 191.

C. 192.

D. 193.

D đúng