Câu 39: Nhân tố chủ yếu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau của thế kỉ XX là

Câu 39: Nhân tố chủ yếu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau của thế kỉ XX là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản

B. xu thế liên minh khu vực và quốc tế

C. chiến tranh lạnh

D. sự hình thành ba trung tâm kinh tế-tài chính trên thế giới

C