Câu 47: Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

Câu 47: Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. 30.

B. 40.

C. 45.

D. 50.

D đúng