Câu 14. Chính sách Chiến tranh lạnh gắn liên với

Câu 14. Chính sách Chiến tranh lạnh gắn liên với

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Học thuyết Aixenhao                                          B. Học thuyết Nichxơn

C. Học thuyết Truman                                                         C. Học thuyết Kennơđi

C