Câu 56: Cơ quan nào dưới đây không thuộc tổ chức Liên hợp quốc ?

Câu 56: Cơ quan nào dưới đây không thuộc tổ chức Liên hợp quốc ?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Đại hội đồng.

B. Ban Thư kí.

C. Hội đồng bộ trưởng.

D. Hồi đồng Kinh tế và Xã hội.

C đúng