Câu 38: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Mĩ và Liên xô đã thay đổi như thế nào?

Câu 38: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ Mĩ và Liên xô đã thay đổi như thế nào?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại

B. Từ đồng minh chuyển sang đối đầu và dẫn đến chiến tranh lạnh

C. Hai nước đã tiến hành hợp tác để giải quyết nhiều vấn đè quan trọng của thế giới

D. Mâu thuẫn gay gắt về quyền lộ trên thế giới

B