Câu 30: Tháng 8-1975, 33 nước ở châu Âu cùng với Mĩ và Ca na đa đã kí định ước Hen xenki đã tạo ra

Câu 30: Tháng 8-1975, 33 nước ở châu Âu cùng với Mĩ và Ca na đa đã kí định ước Hen xenki đã tạo ra

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. cơ chế hợp tác giữa các nước về kinh tế                

B. cơ chế để giải quyết đến vấn đề hòa bình, và an ninh ở châu Âu

C. cơ chế để giải quyết đến vấn đề nóng như ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số…. ở châu Âu

D. sự hợp tác, liên kết để cùng nhau chống liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

B