Câu 67: Một trong những mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là

Câu 67: Một trong những mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

C. giúp đỡ các nước thành viên về kinh tế, văn hóa.

D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

A đúng