Câu 58: Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào?

Câu 58: Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

D đúng