Câu 34: Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô

Câu 34: Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới khi Mĩ và Liên Xô

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. thành lập khối NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

B. thành lập khối Vacsava và Mĩ thực hiện kế hoạch Mác san         

C. thành lập khối NATO và Vacsava

D. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)
C