Câu 11. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên hợp quốc?

Câu 11. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào và thành viên thứ bao nhiêu của tổ chức Liên hợp quốc?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Tháng 7/ 1995, thành viên thứ 148                               B. Tháng 9/ 1975, thành viên thứ 148    

C. Tháng 9/ 1977, thành viên thứ 149                               D. Tháng 9/ 1977, thành viên thứ 150   

C