Câu 13. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây ra tình trạng Chiến tranh lạnh của Mĩ?

Câu 13. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây ra tình trạng Chiến tranh lạnh của Mĩ?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. 6-1947, Mĩ đề ra kế hoạch Macsan

B. 5-1955, Cộng hòa Liên bang Đức được kết nạp vào khối NATO

C. 3-1947, Bản thông điệp của Tổng thống Mĩ gởi đến Quốc hội

D. 4-1949, Mĩ cùng các nước Tậy Âu thành lập NATO

C