Câu 26: Đầu tháng 8-1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết định ước Henxinki?

Câu 26: Đầu tháng 8-1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết định ước Henxinki?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Cùng với Mĩ và Liên Xô                   B. Cùng với Mĩ và Pháp

C. Cùng với Mĩ và Canada                    D. cùng với Mĩ và Anh

C