Câu 2. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là:

Câu 2. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là:

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít             

B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh 

C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.  

D.Giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.

A