Câu 22. Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến các nước Tây Âu?

Câu 22. Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến các nước Tây Âu?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Mĩ thành lập khối quân sự NATO                     B. Mĩ Thành lập khối SEATO

C. Mĩ phát động Chiến tranh lạnh                         D. Mĩ đề ra kế hoạch Macsan

D