Câu 49: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào dưới đây?

Câu 49: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào dưới đây?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Hội nghị Ianta (Liên Xô)

B. Hội nghị Niu Oóc (Mĩ).

C. Hội nghị Pốtxđam (Đức).

D. Hội nghị Xan Phranxixcô (Mĩ).

D đúng