Câu 31: Xu thế hòa bình và hợp tác bắt đầu từ thời gian

Câu 31: Xu thế hòa bình và hợp tác bắt đầu từ thời gian

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX            

B. nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX              

C. nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX            

D. nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX                

A