Câu 53: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?

Câu 53: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. 5.

B. 7.

C. 10.

D. 15.

A đúng