Câu 51: Tổ chức nào dưới đây là tiền thân của tổ chức Liên hợp quốc ?

Câu 51: Tổ chức nào dưới đây là tiền thân của tổ chức Liên hợp quốc ?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Hội Quốc liên.

C. Đệ nhị Quốc tế.

B. Liên minh vì tiến bộ.

D. Khối Đồng minh chống phát xít.

A đúng