Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

B. thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên thế giới.

C. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực

D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.

A