Câu 69: Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì

Câu 69: Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. đã được các nước thành viên phê chuẩn.

B. đã quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc.

C. đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

D. nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

D đúng