Toán lớp 8 - Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Toán lớp 8 - Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Công thức tính thể tích:

Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao

V = \(\frac{1}{3}S.h\)

S: Diện tích đáy

h: Chiều cao