Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Toán lớp 8 - Bài 1: Đa giác - Đa giác đều

Toán lớp 8 - Bài 1: Đa giác - Đa giác đều

Toán lớp 8 - Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 3: Diện tích tam giác

Toán lớp 8 - Bài 3: Diện tích tam giác

Toán lớp 8 - Bài 4: Diện tích hình thang

Toán lớp 8 - Bài 4: Diện tích hình thang

Toán lớp 8 - Bài 5: Diện tích hình thoi

Toán lớp 8 - Bài 5: Diện tích hình thoi

Toán lớp 8 - Bài 6: Diện tích đa giác

Toán lớp 8 - Bài 6: Diện tích đa giác