Chương 3: Tam Giác Đồng Dạng

Chương 3: Tam Giác Đồng Dạng

Toán lớp 8 - Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Toán lớp 8 - Bài 1: Định lý Ta-lét trong tam giác

Toán lớp 8 - Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Toán lớp 8 - Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Toán lớp 8 - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Toán lớp 8 - Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Toán lớp 8 - Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Toán lớp 8 - Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Toán lớp 8 - Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Toán lớp 8 - Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Toán lớp 8 - Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Toán lớp 8 - Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Toán lớp 8 - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Toán lớp 8 - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Toán lớp 8 - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Toán lớp 8 - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Toán lớp 8 - Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Toán lớp 8 - Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng