Toán lớp 8 - Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

1. Công thức tính thể tích:

V = Sđáy . chiều cao
Chú ý: Với đáy là tam giác thường hoặc đa giác công thức vẫn đúng.

2. Ví dụ:

Cho lăng trụ đứng ngũ giác . Tính thể tích ?

 

 

 

C1 : thể tích hình hộp chữ nhật :

         4 . 5 . 7 = 140 cm3

     Thể tích lăng trụ đứng tam giác :

        \(\)\(\frac{{5.2.7}}{2} = 35c{m^3}\)

  Thể tích lăng trụ đứng ngũ giác :

     140 + 35 = 175 cm3

 C2 : Diện tích ngũ giác

         5 .4 + \(\)\(\frac{{5.2}}{2} = 25c{m^2}\)

  Thể tích lăng trụ ngũ giác

          25 . 7 = 175 cm3