Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

Toán lớp 8 - Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Toán lớp 8 - Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Toán lớp 8 - Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Toán lớp 8 - Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Toán lớp 8 - Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Toán lớp 8 - Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Toán lớp 8 - Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Toán lớp 8 - Bài 9: Thể tích của hình chóp đều