Toán lớp 8 - Bài 12: Hình vuông

Toán lớp 8 - Bài 12: Hình vuông

1) Định nghĩa:


 

Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau    

   A=B=C=D= 900                             
                                            \huge \left.\begin{matrix} \end{matrix}\right\}  
ABCD là hình vuông
AB = BC = CD = DA        

- Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau.

- Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông.

2) Tính chất

Hình vuông có đầy đủ tính chất của hình thoi và hình chữ nhật.

- Hai đường chéo của hình vuông thì

  •  bằng nhau,
  •  vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

 Mỗi đường chéo là phân giác của các góc đối.

3) Dấu hiệu nhận biết

1. Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông

2. Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông.

3. Hình chữ nhật có 2 cạnh là phân giác của 1 góc là hình vuông

4. Hình thoi có 1 góc vuông \( \Rightarrow \)Hình vuông

5. Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau \( \Rightarrow \)Hình vuông

* Mỗi tứ giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình vuông