Toán lớp 8 - Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Toán lớp 8 - Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

1. Định lí đảo:


 

Ta có:

a) \(\left. \begin{array}{l}\frac{{\user2{AB'}}}{{\user2{AB}}}\user2{ = }\frac{\user2{2}}{\user2{6}}\user2{ = }\frac{\user2{1}}{\user2{3}}\\\frac{{\user2{AC'}}}{{\user2{AC}}}\user2{ = }\frac{\user2{3}}{\user2{9}}\user2{ = }\frac{\user2{1}}{\user2{3}}\end{array} \right\} \Rightarrow \frac{{\user2{AB'}}}{{\user2{AB}}}\user2{ = }\frac{{\user2{AC'}}}{{\user2{AC}}}\)

b) Có B’C’’// BC

\( \Rightarrow \frac{{\user2{AB'}}}{{\user2{AB}}}\user2{ = }\frac{{\user2{AC''}}}{{\user2{AC}}}\) ( Đl Talét )

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{\user2{2}}{\user2{3}}\user2{ = }\frac{{\user2{AC''}}}{\user2{9}}\\ \Rightarrow \user2{AC'' = }\frac{{\user2{2}\user2{.9}}}{\user2{6}}\user2{ = 3}\left( {\user2{cm}} \right)\end{array}\)

Trên tia AC có AC’ = 3cm

AC’’ = 3cm

\( \Rightarrow \)\(\user2{C'} \equiv \user2{C''}\)\( \Rightarrow \)\(\user2{B'C'} \equiv \user2{B'C''}\)

Có B’C’’ // BC \( \Rightarrow \)B’C’ // BC

Định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác

2) Hệ quả:

a/ Vì \(\frac{{\user2{AD}}}{{\user2{DB}}}\user2{ = }\frac{{\user2{AE}}}{{\user2{EC}}}\left( {\user2{ = }\frac{\user2{1}}{\user2{2}}} \right)\)⇒DE // BC

(định lý đảo của định lý Talét)

Có \(\frac{{\user2{EC}}}{{\user2{EA}}}\user2{ = }\frac{{\user2{CF}}}{{\user2{FB}}}\left( {\user2{ = 2}} \right)\)

⇒ EF //AB (định lý đảo của định lý Talét)

b/ Tứ giác BDEF là hình bình hành (hai cặp cạnh đối song song).

c/ Vì BDEF là hình bình hành

⇒ DE = BF = 7

\(\left. \begin{array}{l}\frac{{\user2{AD}}}{{\user2{AB}}}\user2{ = }\frac{\user2{3}}{\user2{9}}\user2{ = }\frac{\user2{1}}{\user2{3}}\\\frac{{\user2{AE}}}{{\user2{AC}}}\user2{ = }\frac{\user2{5}}{{\user2{15}}}\user2{ = }\frac{\user2{1}}{\user2{3}}\\\frac{{\user2{DE}}}{{\user2{BC}}}\user2{ = }\frac{\user2{7}}{{\user2{21}}}\user2{ = }\frac{\user2{1}}{\user2{3}}\end{array} \right\} \Rightarrow \frac{{\user2{AD}}}{{\user2{AB}}}\user2{ = }\frac{{\user2{AE}}}{{\user2{AC}}}\user2{ = }\frac{{\user2{DE}}}{{\user2{BC}}}\)

Vậy các cặp tương ứng của \DeltaADE và \DeltaABC tỉ lệ với nhau.

Hệ quả: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho